I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy justuj.pl (dalej: Sklep) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Sklep prowadzony jest przez firmę Just4U Sp. z o.o. z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5993261546, REGON: 520678113, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr:  0000938920 (dalej: Just4U).

3. Klient może złożyć zamówienie  w Sklepie w ramach konta użytkownika (jeśli takie konto Klient założy) lub bez rejestracji.

4. Zamówienie bez rejestracji odbywa się poprzez wybranie przez Klienta towarów (wypełnienie wirtualnego Koszyka), ustalenie sposobu dostawy, sposobu płatności, oraz  podanie danych do wysyłki i kontaktu, a następnie przesłanie zamówienia do Sklepu.

5. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą konta użytkownika. Klient dokonuje rejestracji konta na stronie Sklepu poprzez zaznaczenie pola wyboru „Chcę założyć konto”. Po zaznaczeniu tego pola Klient ustala indywidualne hasło do konta. Klient nie powinien udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Klient do swojego konta loguje się poprzez adres e-mail oraz hasło. Na koncie użytkownika zapisywane są dane związane z dokonywanymi przez Klienta zakupami. Klient składając kolejne zamówienia w Sklepie z poziomu konta użytkownika, nie musi każdorazowo wypełniać swoich danych do wysyłki i kontaktu.

6. Konto użytkownika i zapisane w nim dane można w każdej chwili usunąć lub zmienić. W tym celu prosimy o kontakt tel. +48 696 111 603, e-mail: bartosz.dolinkiewicz@gmail.com

7. Usunięcie konta użytkownika nie wiąże się z usunięciem historii zamówień ani danych osobowych Klienta, które nadal będą przetwarzane przez Sklep w sposób i w celu wskazanym w Klauzuli informacyjnej RODO.

8. Szczegółowe informacje o tym jakie dane i w jakim celu są przetwarzane znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO dostępnej na stronie internetowej justuj.pl/polityka-prywatnosci/

9. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania, o którym mowa w niniejszym regulaminie.

 

II. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

1. Sklep zajmuje się sprzedażą kosmetyków na bazie ziół oraz innych rzeczy do zastosowania domowego.

2. Sklep prezentuje produkty i oznacza ich ceny zarówno w wartości netto jak i brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich.

3. Przedstawienie asortymentu w Sklepie służy jako ilustracja i nie stanowi oferty sprzedaży.

4. Podanie przez Sklep informacji o towarze na stronie internetowej stanowi zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

5. Klient przesyłając do Sklepu zamówienie składa Sklepowi ofertę na zakup danego towaru.

6. Umowa między sklepem a Klientem zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Sklep na skrzynkę e-mailową Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

III. ZAMÓWIENIA

1. Klientem sklepu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie.

2. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

3. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie towarami wirtualnego „koszyka”. Dodanie towaru do zamówienia następuje przez zaznaczenie polecenia „do koszyka” przy danym towarze. Klient przed wysłaniem zamówienia do sklepu jest informowany jaka będzie łączna cena za zakup towaru wraz z kosztami dostawy jeśli Sklep przyjmie zamówienie do realizacji.

4. Klient po przesłaniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Potwierdzenie faktu złożenia zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Umowa zostanie zawarta w chwili przesłania na adres mailowy Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Dział Obsługi Klienta firmy Just4U przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie maksymalnie 7 dni roboczych. Brak przesłania potwierdzenia we wskazanym terminie oznacza, że umowa nie została zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. Wszelkie ewentualnie uiszczone przez Klienta środki zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwrócone na rachunek bankowy Klienta. W przypadku przesłania Klientowi na maila potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep będzie  zobowiązany dostarczyć Klientowi towar, a Klient będzie zobowiązany do zapłaty ceny za ten towar.

5. Jeżeli Sklep potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, a Klient wybierze formę płatności „Przelew na konto” lub „Płatność kartą” to Sklep przystąpi do przygotowywania realizacji zamówienia dopiero w momencie zaksięgowania zapłaty za towar na rachunku bankowym Sklepu .

6. W przypadku gdy Klient nie wywiąże się z płatności za towar i dostawę w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji (wpływ środków nie zostanie odnotowany w tym terminie na rachunku bankowym Sklepu) Sklep może odstąpić od umowy w terminie kolejnych 2 dni i anulować zamówienie. O odstąpieniu od Umowy Sklep poinformuje e-mailowo Klienta.

7. Jeśli Sklep potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, a wystąpią braki towarowe lub inne problemy związane z możliwością realizacji zamówienia, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient ma prawo odstąpić od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sklep zwraca Klientowi wpłacone przez niego  środki niezwłocznie, nie późnij niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy.

8. Ze względu na szeroki asortyment różne produkty mogą być dostarczane Klientowi osobno przez różnych spedytorów, nie zwiększa to jednak kosztów przesyłki dla Klienta.

 

IV. FORMY PŁATNOŚCI

1. Sklep akceptuje następujące formy płatności:

  • Bezpośredni przelew na konto firmy:

Just4U Sp. z o.o.
66-400 Gorzów Wlkp.

NR KONTA,  SWIFT Płatność w PLN

mBank 80 1140 2004 0000 3402 8199 1016

IBAN: PL80 1140 2004 0000 3402 8199 1016

BIC: BREXPLPWMBK

Dla Klientów zagranicznych może zostać podany nr konta w EUR

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać nr zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia).

  • Blik – kod z telefonu- opłata 0 zł brutto
  • Szybki przelew – opłata 0 zł brutto
  • Kartą płatniczą – opłata 0 zł brutto

 

V. PRZESYŁKI

1. Przesyłki towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do innych krajów po indywidualnych ustaleniach.

2. Termin dostarczenia zamówionych towarów zależy od ich dostępności w magazynie, o której Klient jest informowany przy przyjęciu zamówienia do realizacji (zmiany statusu). Najczęściej zamówienia realizowane są w terminie 2 do 7 dni od momentu przyjęcia przez Sklep zamówienia, niemniej jednak maksymalny termin na zrealizowanie przez Sklep umowy wynosi 30 dni od przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Koszt przesyłki pokrywany jest przez Klienta. Koszt jest zależny od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.

VI. DOWODY ZAKUPU/ FAKTURY

1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód dostawy w formie listu przewozowego.

2. Klient dokonując zakupu w Sklepie podaje swój adres e-mail i  akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany adres e-mail. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się dzień wpływu na pocztę (serwer) Klienta wiadomości e-mail z załączoną fakturą. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą przesyłane pocztą na adres wskazany przez Klienta.

VII. USZKODZENIA TOWARÓW W CZASIE TRANSPORTU

1. Klient ma obowiązek przed odbiorem towaru od przewoźnika sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi oraz zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, a także skontaktować się z Działem Reklamacji Just4U wypełniając formularz reklamacyjny – justuj.pl/kontakt, telefonicznie 608 197 545 lub drogą elektroniczną na adres katarzyna.jozwin@gmail.com.

2. Jeżeli dopiero po wydaniu przesyłki Klient stwierdzi ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient jest zobowiązany powiadomić przewoźnika niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, w celu ustalenia stanu przesyłki i przyczyn powstania szkody, a także skontaktować się z Działem Reklamacji Just4U wypełniając formularz reklamacyjny – justuj.pl/kontakt, telefonicznie 608 197 545 lub drogą elektroniczną na adres katarzyna.jozwin@gmail.com.

3. Działanie Klienta, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2 powyżej, stanowi podstawę do uznania reklamacji.

 

VIII. ZWROTY TOWARÓW

1. Konsument jak i przedsiębiorca, o którym mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta (dalej: Klient), który zawarł ze Sklepem umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo w terminie 30 dni od dnia doręczenia przesyłki odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient, o którym mowa powyżej zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z podaniem swojego imienia, nazwiska, nazwy towaru który zwraca, numeru zamówienia i daty w której został mu doręczony towar na adres e-mailowy katarzyna.jozwin@gmail.com (preferowany i najszybszy sposób)  lub poprzez wysłanie pocztą tradycyjną wypełnionego formularza o odstąpieniu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Klient odstępując od umowy nie musi korzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1, niemniej jednak winien podać wskazane w nim dane. O chęci odstąpienia od umowy należy poinformować Dział Reklamacji firmy Just4U za pomocą poczty elektronicznej: bartosz.dolinkiewicz@gmail.com lub telefonicznie: 696 111 603, który udzieli informacji o adresie zwrotu towaru. Towar należy zaopatrzyć w otrzymany dowód dostawy. Firma Just4U gwarantuje zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztów odesłania rzeczy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, kiedy Klient wybrał sposób odesłania rzeczy inny niż najtańszy, Sklep zwraca Klientowi wyłącznie koszt najtańszego sposobu zwrotu towaru. Należna kwota zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe Klienta w formie przelewu.

2. Zwrotom nie podlegają towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.

 

IX. REKLAMACJE

1. Dbamy o to, aby nasze towary były najwyższej jakości, ale może się zdarzyć, że po otrzymaniu towaru wykryją Państwo w nim jakieś wady techniczne. W takim przypadku prosimy o przesłanie zgłoszenia wypełniając formularz reklamacyjny na stronie  justuj.pl/kontakt, oraz  kontakt z Działem Reklamacji Sklepu za pomocą poczty elektronicznej: katarzyna.jozwin@gmail.com , bądź telefonicznie: 608 197 545 w celu:

  • omówienia sposobu wymiany na produkt pełnowartościowy,
  • zamiany za zgodą Klienta na inny lub, jeśli nie będzie takiej możliwości
  • zwrotu pieniędzy
  • ustalenia adresu na który należy zwrócić wadliwy towar

2. Koszt przesyłki uznanej reklamacji ponosi sklep justuj.pl, należy ją odesłać zgodnie z instrukcją przesłaną przez Dział Reklamacji Sklepu.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient przed złożeniem zamówienia w Sklepie ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Klauzulą informacyjną RODO. Jeśli Klient nie akceptuje warunków Regulaminu i nie godzi się na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób wskazany w Klauzuli Informacyjnej RODO nie powinien składać zamówień w Sklepie.

2. Klient winien korzystać z zakupionych towarów w sposób wynikający z ich zastosowania i instrukcji. Sklep nie odpowiada za jakiekolwiek szkody (w tym pośrednie lub wtórne) powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania towarów. Sprzedawane przez Sklep produkty firmy Just nie są lekami. Produkty Just mogą być pomocne przy różnych dolegliwościach.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

Zarząd Firmy Just4U Sp. z o.o.